Bài toán dành cho học sinh lớp 6, nhưng vượt xa chương trình lớp 10 của Việt Nam nên chỉ 8 độc giả tìm ra đáp số là 330 m. 

Topic 50: SUM OF AN INFINITE SERIES

Problem: A ball was dropped from a height of 270 m. On each rebound, it rose to 10% of the previous height. Find the total vertical distance travelled by the ball before coming to rest.

Dịch đề: Một quả bóng được thả từ độ cao 270 m. Mỗi lần nảy lên, nó đạt độ cao bằng 10% của độ cao trước đó. Tìm tổng quãng đường theo chiều dọc mà quả bóng đã đi trước khi nó dừng lại hẳn.

Ảnh: freepik

Ảnh: freepik

Lời giải:

Đáp án bài toán khó trong kỳ thi APMOPS 2007 - 1
Đáp án bài toán khó trong kỳ thi APMOPS 2007 - 2
Đáp án bài toán khó trong kỳ thi APMOPS 2007 - 3

Minh Phương