TS NGUYỄN VINH HUY – Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam – trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 (50 năm) và khoản 3 điều 210 Luật Đất đai; không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu.

Nhu cầu của người sử dụng đất theo khoản 1 điều 126 Luật Đất đai năm 2013 là tiếp tục sản xuất nông nghiệp hoặc nhu cầu khác như để thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của luật này”…

Để thực hiện các quyền của người sử dụng đất như nêu trên, người sử dụng đất phải thực hiện thông qua các hợp đồng theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Tại điều 500 và điều 501 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng về quyền sử dụng đất. Theo đó, tại khoản 2 điều 501 nêu rõ: “Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác có liên quan”.

Cũng theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất là phải “trong thời hạn sử dụng đất”.

Đối với người nhận chuyển quyền sử dụng đất cũng được quy định rõ về thời hạn sử dụng đất tại khoản 1 điều 128 Luật Đất đai năm 2013: “Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất”…

Như vậy, khi thửa đất hết thời hạn sử dụng, nếu người sử dụng đất muốn chuyển dịch quyền sử dụng đất cho người khác thì phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trước khi thực hiện giao dịch.


Trường Hoàng ghi