Chi phí “nuôi xe” nào mục đích cũng là phục vụ cho chủ xe, nhu cầu cao thì chi phí sẽ là tương tương.