Sau khi giao phối, nhện góa phụ đen cái nhanh như chớp kéo tơ trói chặt nhện đực và hút cạn dưỡng chất trong cơ thể bạn tình.

Nhện góa phụ đen cái ăn thịt bạn tình

Nhện góa phụ đen cái ăn thịt bạn tình

Video: National Geographic