Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua một vài cặp từ thường gặp như sau:

Những cặp từ tiếng Anh thường nhẫm lẫn trong giao tiếp - Ảnh 1.

Sau khi tìm hiểu cách dùng của các cặp từ trên, bạn hãy thử chọn một từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Don’t be stressed! Let’s learn to balance your work and ……………….life. (personal/ personnel)

2. David has proved that he is a friendly and an ……………worker. (effective/ efficient)

3. A: Could you please turn on the air-conditioner? It’s really hot in here.

B: Sure, the temperature is still …………….. (raising/ rising)

Đáp án: 1) personal  2) efficient  3) rising