Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 32 Bộ Luật lao động quy định, NLĐ và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Theo nguyên tắc, trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, NLĐ không làm việc, không có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận trong HĐLĐ đã ký kết nên sẽ không được hưởng lương và quyền, lợi ích quy định trong HĐLĐ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận. Như vậy, nếu công ty anh Nghĩa muốn thực hiện tạm hoãn HĐLĐ thì phải thỏa thuận với NLĐ và trong thời gian tạm hoãn công ty sẽ không phải trả lương, trừ khi 2 bên có thỏa thuận khác. Lưu ý là trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ, NLĐ phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận NLĐ trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.