BHXH Việt Nam trả lời: Về nguyên tắc khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, cơ quan BHXH sẽ thực hiện xác nhận quá trình tham gia BHXH đến thời điểm đơn vị đóng đủ. Vì vậy, thời gian đóng BHXH trước đây của anh không bị mất. Theo quy định tại khoản 1, điều 60 Luật BHXH điều kiện hưởng trợ cấp BHXH 1 lần là “sau một năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH và có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH”. Thủ tục hưởng BHXH 1 lần là sổ BHXH và đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần.