Các câu đố yêu cầu bạn chia hình hoặc tìm ra hình khác biệt. Nếu không suy luận hợp lý, bạn sẽ không thể trả lời.

Câu 1: Chia hình dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc? 

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-bon-cau-do-hinh-hoc-4046235-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Chia hình thang dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc?

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-bon-cau-do-hinh-hoc-4046235-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Chia hình thang dưới đây thành 4 phần bằng nhau và có hình dạng giống hình gốc?

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-bon-cau-do-hinh-hoc-4046235-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4:

Thử tài suy luận với bốn câu đố hình học - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-bon-cau-do-hinh-hoc-4046235-p5.html”>>>Đáp án