Nếu không tập trung quan sát, bạn sẽ không thể tìm ra hết các điểm khác nhau giữa những bức tranh.