Sở Nội vụ TP HCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về dự thảo văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP HCM xây dựng Đề án không tổ chức HĐND quận, phường

Theo Sở Nội vụ, cơ sở pháp lý xây dựng Đề án là căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết 18/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Ngoài ra, lý do nữa là TP HCM đã có kinh nghiệm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường (giai đoạn 2009-2016) trên diện rộng, là địa phương có số lượng đơn vị thí điểm nhiều nhất (gồm 24 quận, huyện và 259 phường) theo Nghị quyết 26/2008 của Quốc hội.

TP HCM tiếp tục xin trung ương không tổ chức HĐND quận, phường - Ảnh 1.

Quyền làm chủ của nhân dân luôn được đảm bảo và không ngừng phát huy thông qua việc tăng cường và đẩy mạnh hoạt động của đại biểu HĐND TP (Ảnh: Hoàng Triều)

Khi thực hiện thí điểm, quyền làm chủ của nhân dân luôn được đảm bảo và không ngừng phát huy thông qua việc tăng cường và đẩy mạnh hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, đại biểu HĐND xã – thị trấn.

Hoạt động giám sát của nhân dân thông qua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được phát huy.

“Việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân trên địa bàn vẫn được đảm bảo, cũng như tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở. Đây là một trong những cơ sở thực tiễn cho thấy hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, không phụ thuộc vào việc tổ chức HĐND trải đều trên tất cả các cấp hành chính” – văn bản nhấn mạnh.

Hơn nữa, việc thực hiện cơ chế Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên UBND cấp dưới là phù hợp, góp phần đảm bảo sự thống nhất giữa cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới trong hệ thống chính quyền địa phương.

So với việc đưa ra để HĐND cùng cấp bầu thì việc thực hiện cơ chế bổ nhiệm theo chỉ định có thời gian nhanh hơn, hạn chế được tâm lý điều hành theo nhiệm kỳ, tạo sự tự tin, động lực cho cán bộ được bổ nhiệm trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm khi giải quyết công việc được giao.

Bên cạnh đó, việc không tổ chức HĐND quận, phường là tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức chính quyền địa phương gọn nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn, cơ quan hành chính ở quận, phường sẽ tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế, tiết kiệm được phần ngân sách chi cho hoạt động của HĐND quận, phường.

Theo Sở Nội vụ, việc thí điểm không gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; tạo được tiếng chung và đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện.