Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều 100 Bộ Luật Lao động quy định nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động (NLĐ) làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho NLĐ thì NSDLĐ là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho NLĐ. Trong trường hợp này, NSDLĐ là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Như vậy, trách nhiệm trả lương cho anh Phong thuộc về công ty xây dựng. Nếu công ty không thực hiện nghĩa vụ, anh có thể khiếu nại đến phòng lao động – thương binh và xã hội quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở để được can thiệp.